Edukacja

Za ośrodek akademicki Wielkopolski zwykło się uważać Poznań. Trudno się z tym nie zgodzić, choć obecnie coraz prężniej działają uczelnie w różnych miastach Wielkopolski. Są to zarówno szkoły publiczne, często działające jako oddziały poznańskich placówek, jak i szkoły niepubliczne.

Studiowanie wydaje się być coraz bardziej osiągalne. Uczelnie wychodzą naprzeciw potrzebom studentów i pozostają czułe na różnego rodzaju przemiany gospodarcze, wymuszające nowy cykl szkoleń. Dostępne są studia podyplomowe i doktoranckie. Zdecydowana większość uczelni obecnie kształci studentów w trybach: stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym. Wydziały dysponują wysoko wykwalifikowaną kadrą, a ponadto dysponują odpowiednimi uprawnieniami, dzięki którym mogą występować o tytuł profesora czy nadawać stopień doktora habilitowanego.

Poznań, jako miasto skupiające renomowane uczelnie, aktywnie współuczestniczy w życiu akademickim. Władze poznańskich placówek uczelnianych systematycznie organizują różnorodne kongresy, konferencje czy sympozja naukowe, które mają zasięg zarówno ogólnopolski, jak i międzynarodowy. Spotkania te służą do nawiązywania interesujących kontaktów w oparciu o naukowy dialog.

W stolicy regionu działa również Oddział Polskiej Akademii Nauk, z którą związana jest działalność poznańskich instytutów naukowych, takich jak np. Instytut Chemii Bioorganicznej, Instytut Fizyki Molekularnej, Instytut Genetyki Roślin czy Instytut Genetyki Człowieka. Istnieją tu również samodzielne instytuty oraz jednostki badawczo-rozwojowe, chociażby Instytut Włókien Naturalnych, Instytut Ochrony Roślin, Instytut Obróbki Plastycznej, Instytut Przemysłu Zielarskiego czy Instytut Technologii Drewna.

Obecnie rola nauki jest bardzo istotna, bowiem jej zasięg i wpływ na działy gospodarki i życie społeczne w zasadzie są podstawą rozwoju. Trudno mówić o dziedzinie, która nie pozostaje w jakiejś zależności od osiągnięć naukowych czy technicznych. Uczelnie odpowiedzialne są za prowadzenie badań i kształcenie kadry zarządzającej, co w efekcie służy rozwojowi gospodarki, handlu, finansów, energetyki, transportu, budownictwa, łączności, przemysłu, rolnictwa czy leśnictwa. Przy współpracy z uczelniami rozwija się także oświata, służba zdrowia, turystyka, wypoczynek, sport i twórczość artystyczna.

Tradycją uczelni, która pozostaje wciąż aktualna, było kształtowanie postaw oraz osobowości studentów, zachowując troskę o nadanie właściwego kierunku ich życiu umysłowemu i duchowemu. Istnienie uczelni i aktywnego życia naukowego z pewnością ma wpływ na rozwój miasta i regionu. Środowisko akademickie tworzy tożsamość intelektualną i zaplecze kulturalne, określając charakter życia mieszkańców regionu. Wzbogacana, dzięki uczelniom wielkopolskim, skarbnica nauki oraz kultura polska i światowa, dają świadectwo autorytetu i prestiżu Poznania i Wielkopolski.